Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN REMANI GROEP VOF, GEVESTIGD TE (5803 AN) VENRAY AAN KEIZERSVELD 52 C INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER ONDER NUMMER 67638554

Handelsnamen o.a.: AZS Nederland, Vochtwering Totaal, Stone International, Mijn Sfeerwinkel, ProStone, Stone Care Groep Venray, Stone Nederland, Aquatop en PSS20.

A. Algemeen

Artikel 1 Definities en toepasselijke voorwaarden

1.1. In deze Algemene Voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) van Remani Groep VOF (hierna: “Remani”) gelden de volgende definities:

1. Klant: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die van Remani aanbiedingen ontvangt of met Remani overeenkomsten sluit, inclusief de Consument.

2. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Remani en de Klant tot stand komt, zoals onder meer koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten alsmede alle wijzigingen en aanvullingen daarop en alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.

3. Directe Schade: zaakschade aan door Remani ontworpen, verkochte, geleverde en/of bewerkte, verhuurde, onderhouden, ge(de)monteerde, getransporteerde, geïnstalleerde, gerepareerde of herstelde zaken, inclusief onderdelen en/of toebehoren hiervan;

4. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals onder meer: ge-volgschade; geleden verlies; gederfde of te derven inkomsten; hogere productiekosten; winstderving; letselschade; schade aan dieren, schade aan andere zaken dan die welke in het kader van de Overeenkomst door Remani is of zijn ontworpen, verkocht, geleverd en/of bewerkt, verhuurd, onderhouden, ge(de)monteert, getransporteerd, geïnstalleerd, gerepareerd of hersteld; schade aan stuc- en/of schilderwerk; immateriële schade (“smartengeld”); gemiste besparingen; milieuschade; verminderde goodwill; schade door bedrijfsstagnatie; schade als gevolg van schadeaanspraken van derden jegens de Klant; rente

alsmede kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van schade en/of ter verkrijging van voldoening buiten rechte.

5. Consument: de Klant, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die van Remani een aanbieding ontvangt of met Remani een Overeenkomst sluit.

1.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden deze Voorwaarden voor alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Remani, met name voor tussen Remani en de Klant gesloten Overeenkomsten tot verkoop en levering van (onderdelen van) zaken en/of overeenkomsten van aanneming, opdracht en/of combinaties van deze overeenkomsten. In geval van een overeenkomst op afstand met een Consument prevaleert het bepaalde in artikel 15 in geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en het bepaalde in artikel 15.

Remani ontplooit haar activiteiten met verschillende handelsnamen, waaronder in elk geval AZS Nederland, Vochtwering Totaal, Stone International, Mijn Sfeerwinkel en ProStone. Op al deze activiteiten zijn deze Voorwaarden van toepassing, tenzij hierna uitdrukkelijk ander is bepaald.

1.3. Afwijkingen of aanvullingen op de Voorwaarden of een Overeenkomst behoeven uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instemming van Remani.

1.4. De algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing op aanbiedingen van Remani en met Remani gesloten overeenkomsten.

1.5. Het door de Klant vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst opgegeven adres, mag door Remani als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de Klant worden gehanteerd, totdat de Klant schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

Artikel 2 Aanbieding; totstandkoming en inhoud Overeenkomst; intellectuele en industriële eigendomsrechten

2.1. Ook als de aanbieding uitdrukkelijk een geldigheidsduur vermeldt, is een aanbieding van Remani te allen tijde geheel vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de Klant, heeft Remani het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2. De bij een aanbieding door Remani verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, voorbeelden, logo’s, instructies, handleidingen, (werk)tekeningen, maten, technische specificaties alsmede de overige documentatie, zijn informatief en geven slechts een algemene weergave.

Indien aan de Klant voor of bij de aanbieding een monster of model is getoond of verstrekt, is zulks uitsluitend geschied bij wijze van aanduiding zonder dat de zaken daaraan behoeven te beantwoorden.

2.3. Indien de Klant bij Remani mondeling of per telefoon, e-mail of fax een bestelling plaatst of een opdracht versterkt, wordt de inhoud van de Overeenkomst volledig bewezen door middel van de aan de hand van deze bestelling/opdracht door Remani aan de Klant verstrekte opdrachtbevestiging, tenzij de Klant onmiddellijk na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk zijn bezwaren tegen deze opdrachtbevestiging kenbaar maakt.

2.4. Overeenkomsten met Remani en alle wijzigingen daarvan en aanvullingen daarop, al dan niet door middel van door vertegenwoordigers van Remani opgenomen bestellingen of anderszins aangegeven, komen pas tot stand na een schriftelijke bevestiging door Remani (waaronder begrepen een bevestiging per e-mail of een andersoortige elektronische bevestiging), of indien Remani uitvoering aan een overeenkomst geeft . 2.5. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de Klant binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur. 2.6. Remani is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 2.7. Remani is bevoegd om – indien Remani dit noodzakelijk acht – voor een juiste uitvoering van de aan Remani verstrekte opdracht en na overleg met de Klant, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

2.8. Afwijkingen in het resultaat, bijvoorbeeld qua lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling, binnen de in de branche gebruikelijke toleranties, worden uitdrukkelijk door Remani voorbehouden.

Tenzij door de Klant bij de bestelling bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Remani schriftelijk zijn bevestigd, wordt door haar gewone handelskwaliteit c.q. de in de branche gebruikelijke kwaliteit geleverd.

Artikel 3 Prijzen

3.1. Alle door Remani genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere verplichtingen/heffingen (zoals verwijderingsbijdragen en milieuheffingen) en belastingen.

3.2. Indien de kostprijsfactoren van de bestelde zaken, waaronder de kosten van grondstoffen, (hulp)materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, brandstof, tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is Remani gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 4 Betalingen

4.1. De betaling van facturen van Remani zal dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door Remani anders aangegeven op de factuur – dienen te geschieden in Nederland, en wel op een door Remani aangehouden bankrekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.

Remani is gerechtigd contante betaling of afgifte van een incassomachtiging te verlangen.

4.2. De Klant kan zich jegens Remani niet beroepen op verrekening of opschorting. Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument indien de Consument voldoet aan de voor verrekening of opschorting in de wet gestelde vereisten.

4.3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Klant is vanaf dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

4.4. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Remani gerechtigd de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf de dag waarop de Klant in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening. Consumenten zijn vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd.

4.5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6. Indien de Klant in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in lid 1, is de Klant gehouden alle door Remani gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten), proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten alsmede eventuele kosten van een faillissementsaanvraag.

4.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.3, is de Klant in geval van faillissement(aanvraag), (aanvraag tot) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de Klant, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de Klant, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig haar verplichtingen uit hoofde van de met Remani gesloten Overeenkomsten nakomt.

4.8. In de gevallen bedoeld in het vorige lid heeft Remani ook het recht om zonder rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, ofwel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijk verklaring te ontbinden, onverminderd het recht van Remani tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

4.9. Indien Remani een vordering heeft op een onderneming die gelieerd is aan de Klant (bijvoorbeeld een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij) en deze onderneming komt in staat van surséance van betaling dan wel faillissement te verkeren, dan stemt de Klant er reeds nu voor alsdan mee in dat Remani deze vordering kan verrekenen met elke vordering die de Klant op Remani kan hebben, ook indien de vordering van Remani op dat moment nog niet opeisbaar is.

Artikel 5 Levertijden, levering in gedeelten

5.1. De door Remani opgegeven (op)levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.2. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Remani, kan de Klant bij een overschrijding van de levertijd tot veertien dagen, zelfs na ingebrekestelling, geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan veertien dagen, dient de Klant Remani schriftelijk in gebreke te stellen. In deze ingebrekestelling dient de Klant Remani een redelijke termijn voor de nakoming te geven.

5.3. De Consument dient Remani bij een overschrijding van de levertijd schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor de nakoming te geven. Lid 2 is op de Consument voor het overige niet van toepassing.

5.4. De levertijd begint op de dag waarop door de Klant een schriftelijke bevestiging/bevestiging van het ontstaan van de Overeenkomst van Remani is ontvangen, echter niet eerder dan nadat de Klant heeft voldaan aan alle eventuele bijzonderheden, verband houdend met de uitvoering van de Overeenkomst die eerst door de Klant tot stand moeten worden gebracht.

5.5. Remani is bevoegd om in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd of uitgevoerd kunnen worden, worden voor nalevering of latere uitvoering genoteerd; de Klant wordt daarvan schriftelijk/per e-mail door Remani in kennis gesteld.

Artikel 6 Levering en afname, overgang van risico en retourneren

6.1. Remani levert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af magazijn – “ex works” –, waarbij vanaf het moment dat de zaken de onderneming/magazijn van Remani verlaten het risico van de te leveren zaken op de Klant overgaat, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen anders bepalen.

6.2. Remani kan voor de verzending van de te leveren zaken verzendkosten in rekening brengen.

6.3. Behoudens het bepaalde in artikel 9 (Onderzoeks- en klachtplicht) is de Klant verplicht tot afname. Indien de Klant weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, opslag, stalling of andere noodzakelijke kosten tot conservering of behoud voor rekening van de Klant. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs en/of kosten van onderhouds-, herstel,- reparatie-, installatie-, (de)montage- en/of bewerkingswerkzaamheden zijn direct opeisbaar, onverminderd het recht van Remani om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

6.4. Retourzendingen na afname zijn alleen toegestaan, indien Remani de Klant daartoe uitdrukkelijk en voorafgaand aan het retourneren schriftelijk/per e-mail toestemming heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de Klant.

6.5. Zaken die door de Klant aan Remani ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren van onderhouds-, herstel,- reparatie-, (de)montage- en/of bewerkingswerkzaamheden zullen tijdens de periode dat deze zaken bij Remani blijven geheel voor risico zijn van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de zaken tegen diefstal, verlies, brand en beschadiging.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. De door Remani geleverde zaken blijven eigendom van Remani totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Remani gesloten Overeenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door Remani verrichte of te verrichten werkzaamheden;

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Klant van (een) met Remani gesloten Overeenkomst(en).

7.2. Door Remani geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Klant is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen. Met dit verpandingsverbod wordt uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW beoogd. Artikel 16 is voor zover vereist op het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7.3. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Remani gerechtigd om de geleverde zaken (waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust) bij de Klant of bij derden die deze zaken voor de Klant houden op kosten van de Klant weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hierbij alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door hem aan Remani verschuldigde.

7.4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of (bijvoorbeeld door beslaglegging) willen doen gelden, is de Klant verplicht Remani hiervan onmiddellijk schriftelijk/per e-mail op de hoogte te stellen.

7.5. De Klant verplicht zich:

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen breuk, beschadiging, brand- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Remani ter inzage te geven;

– alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van Remani aan Remani te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW;

– de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Remani geleverde zaken op eerste verzoek van Remani aan Remani te verpanden als bedoeld in artikel 3:239 BW; Deze bepaling is niet van toepassing op de Consument.

Artikel 8 Garantiebepalingen

8.1. Met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, en met inachtneming van eventueel toepasselijke dwingend-rechtelijke wettelijke bepalingen, verleent Remani – indien en voor zover is voldaan aan deze garantiebepalingen – op verkochte en geleverde zaken een garantie voor materiaal- en/of -samenstellings- en/of constructiefouten gelijk aan de garantie(voorwaarden) van de fabrikant of importeur van deze zaken.

8.2. De in het vorige lid bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van Remani – kosteloos vervangen van de zaak, dan wel het kosteloos herstellen van de zaak of het onderdeel. Zaken of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe zaken/onderdelen.

8.3. In de garantie zijn de arbeidsuren van (medewerkers van) Remani alsmede de kosten van verpakking en van de verzending door Remani naar de Klant begrepen.

8.4. Het is de Klant – op straffe van verval van elke aanspraak – niet toegestaan zelf of door derden herstel-, onderhouds-, reparatie-, (de)montage- en/of bewerkingswerkzaamheden aan door Remani geleverde zaken te (laten) verrichten.

8.5. De garantie geldt niet voor:

• normale slijtage;

• slijtage als gevolg van weersomstandigheden of -invloeden;

• door Remani als tweedehands of als gebruikt verkochte zaken;

• verbruiksmaterialen;

• geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van de zaak niet van belang zijn;

• afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling binnen de in de branche gebruikelijke toleranties;

• gebreken als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik;

• gebreken als gevolg van verwaarlozing of gebrek aan of ondeugdelijk onderhoud;

• gebreken als gevolg van door de Klant zelf of door derden verrichte herstel-, onderhouds-, reparatie-, (de)montage- en/of bewerkingswerkzaamheden;

• gebruik en/of (de)montage in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie/instructies of anderszins in strijd met hetgeen normaal gebruikelijk zou zijn;

8.6. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

8.7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte en/of gebrekkige zaken te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, diens correspondentieadres en als van toepassing alle noodzakelijke toebehoren voor de reparatie. Indien de zaken binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het garantiebewijs indien verstrekt, een kopie van de factuur en/of de vrachtbrief/pakbon te worden meegestuurd.

8.8. Bij de uitvoering van de werkzaamheden gaat Remani uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant. Remani kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in deze beschrijving vermeld staat.

Artikel 9 Onderzoeks- en klachtplicht

9.1. De Klant is verplicht de zaken na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Eventuele klachten over verschillen in hoeveelheid tussen de afgeleverde zaken en de daarvoor op de ontvangstbevestiging/vrachtbrief/pakbon of factuur gegeven beschrijving alsmede over uiterlijk zichtbare gebreken en afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling buiten de in de branche gebruikelijke toleranties, dienen terstond na ontvangst aan Remani of, in voorkomend geval, de transporteur kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele klachten over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na aankomst op de plaats van bestemming door de Klant (en door de Consument binnen bekwame tijd in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW) schriftelijk/per e-mail aan Remani te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Voorwaarden.

9.2. De Klant zal Remani alle medewerking verlenen die nodig is teneinde de gegrondheid van de klacht te (doen) controleren. Hieronder valt het Remani in de gelegenheid stellen het goed en/of het gebruik van de zaken ter plaat-se te (doen) controleren.

9.3. Klachten geven de Klant niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten; ook verrekening door de Klant met een mogelijke tegenvordering wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten indien en voor zover de Consument voldoet aan de in de wet aan een beroep op opschorting of verrekening gestelde eisen.

9.4. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat door de Klant en/of derden aan de geleverde zaken wijzigingen zijn aangebracht dan wel dat deze zelf of door derden zijn gerepareerd.

Artikel 10 Aansprakelijkheid voor Directe en Indirecte Schade

10.1. Voor alle Directe Schade van de Klant, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, veroorzaakt door een aan Remani toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Remani, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot maximaal tweemaal de overeengekomen prijs van de door Remani verkochte en geleverde zaken (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst met de Klant hoofdzakelijk een duurovereenkomst is, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs, zoals bedoeld in de vorige zin, gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één jaar.

10.2. Voor alle Indirecte Schade, zoals omschreven in artikel 1 lid 1, is Remani, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.

10.3. Indien de rechter mocht oordelen dat Remani geen beroep toekomt op de beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals vermeld in leden 1 en 2 van dit artikel, is de totale aansprakelijkheid van Remani voor Directe en Indirecte Schade beperkt tot maximaal het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Remani voor het voorval in kwestie wordt uitgekeerd (vermeerderd met het eigen risico) en, bij gebreke van een aansprakelijkheidsverzekering of bij gebreke van dekking onder de polis van aansprakelijkheidsverzekering, in elk geval tot maximaal een bedrag van € 10.000,00.

10.4. De aansprakelijkheid van Remani wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen alleen indien de Klant Remani onverwijld en deugdelijk schriftelijk/per e-mail in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Remani ook ná die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Remani in staat is adequaat te reageren en de tekortkoming te (laten) onderzoeken.

10.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de tekortkoming binnen bekwame tijd schriftelijk/per e-mail bij Remani meldt.

Artikel 11 Niet toerekenbaar tekortschieten (”overmacht”)

11.1. Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Remani, kan Remani onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan schuld van Remani of buiten de risicosfeer van Remani vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines of computers, computervirussen, onbereikbaarheid of beschadiging van (al dan niet extern) opgeslagen gegevens of bestanden, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, storingen in datanetwerken, telecommunicatiefaciliteiten of internet, vervoers- en verkeersproblemen, uitzonderlijke of extreme weersomstandigheden alsmede de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden van wie Remani materialen, onderdelen, ingrediënten en/of grondstoffen voor de uitvoering van de Overeenkomst moet betrekken.

11.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant is Remani bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 Wijziging voorwaarden

12.1. Deze Voorwaarden kunnen door een enkele mededeling van Remani aan de Klant worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen dertig dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de mededeling.

12.2. Indien een bepaling uit deze Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Voorwaarden behouden onverminderd hun geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.

Artikel 13 Verjaring

Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald en tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten, verjaren vorderingsrechten van de Klant uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 14 Overeenkomsten met Consumenten

Indien de Klant een Consument is, gelden de bepalingen van deze Voorwaarden niet voor zover zij binnen het bereik vallen van artikel 6:236 BW.

Artikel 15 Verkoop op afstand met Consumenten

Herroepingsrecht

15.1 Bij de koop van zaken per telefoon, fax, e-mail of via de webshop van Remani heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door de Consument.

15.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaken en de verpakking. De Consument zal de zaken uitsluitend uitpakken of gebruiken indien en voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaken wenst te behouden. Indien de Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de zaken met alle geleverde toebehoren in de originele staat en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan Remani retourneren, conform de door Remani verstrekte redelijke en instructies.

15.3 De Consument is bij ontbinding van de Overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door Remani aangegeven methode.

Kosten in geval van herroeping/terugbetaling

15.4 Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

15.5 Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal Remani dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de zaken reeds in goede staat terug ontvangen zijn door Remani.

Uitsluiting herroepingsrecht

15.6 Remani sluit het herroepingsrecht van de Consument uit voor zaken die door Remani op verzoek van de Consument zijn ontworpen en/of geproduceerd en tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument (waaronder maatvoering, kleur en/of voorzien van klant specifieke informatie).

Artikel 16 Cessie- en verpandingsverbod; verbod overdracht rechten en verplichtingen

16.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Remani is de Klant niet bevoegd om uit Overeenkomsten met Remani voortvloeiende vorderingen aan een derde over te dragen of te verpanden.

16.2 Met het cessie- en verpandingsverbod in lid 1 van dit artikel wordt uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW beoogd. Het cessie- en verpandingsverbod heeft derhalve ook derde werking.

16.3 Het is de Klant evenmin toegestaan om de rechten en verplichtingen uit door de Klant met Remani gesloten

Overeenkomsten zonder schriftelijke toestemming van Remani aan een derde over te dragen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Remani is Nederlands Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten. 17.2. Ten aanzien van geschillen die tussen Remani en de Klant mochten ontstaan is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Remani bevoegde rechter bevoegd om hiervan kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich hiertegen verzetten.

B. Aanneming van werk

Indien Remani met de Klant (tevens) een overeenkomst tot aanneming van werk sluit, geldt onderdeel B naast de overige artikelen in deze Voorwaarden. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in onderdeel B is bepaald. Overeenkomsten tot het doen uitvoeren van werkzaamheden ter bestrijding van vocht c.q. voorkoming daarvan en/of het slijpen, onderhouden en/of repareren van vloeren, zijn overeenkomsten tot aanneming van werk.

Artikel 18 Verantwoordelijkheid en risico van de Klant

18.1. Voor door de Klant gemaakte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maatvoeringen of door de Klant voorgeschreven materialen, grondstoffen en/of constructies en/of wijze van uitvoering van werkzaamheden en/of plaatsingsvoorschriften, aanvaardt Remani geen enkele aansprakelijkheid.

18.2. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

18.3. De Klant vrijwaart Remani voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, tekeningen, berekeningen, specificaties, maat-voeringen, constructies, werkwijzen, plaatsingsvoorschriften of gebruikte materialen.

18.4. De Klant is verplicht om tijdig en volledig de mogelijke aanwezigheid en locatie van (ondergrondse) kabels

en/of leidingen en/of andere mogelijke relevante hindernissen/obstakels aan Remani kenbaar te maken en duidelijk te markeren. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico met betrekking eventuele beschadiging van kabels en/of leidingen aanwezig in of onder de oppervlakten (o.a. vloer en/of wand) waarin of waaraan Remani haar werkzaamheden uitvoert. 18.5. De Klant draagt uitdrukkelijk het risico van constructieve- en/of (bouw)technische gebreken en/of omstandigheden in zijn algemeenheid en in of aan de oppervlakten, of die deze op enige wijze beïnvloeden (o.a. holle ruimten en koudebruggen), waarin of waaraan Remani haar werkzaamheden uitvoert, indien als gevolg daarvan de werkzaamheden niet, niet geheel of niet met een zonder dergelijke gebreken te verwachten resultaat uitgevoerd c.q. opgeleverd kunnen worden. Remani is voor de gevolgen daarvan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.

18.6. De Klant dient er steeds, ook zonder uitdrukkelijke instructie van Remani, voor te zorgen dat na beëindiging van de werkzaamheden door Remani voorafgaand aan de verdere bewerking, verwerking en/of het gebruik van de hiervoor genoemde oppervlakten, de juiste voorzorgsmaatregelen genomen worden. De Klant dient eventueel aangebracht impregneermiddel (m.n. vloeren) voldoende te laten uitharden. De Klant dient alvorens stuc- en/of schilderwerk wordt aangebracht zich ervan te vergewissen dat het oppervlak voldoende droog is en geschikt is voor het uitvoeren van die werkzaamheden. De Klant dient in dit verband steeds een meting te (doen) verrichten. Enige door Remani verrichte meting ontslaat de Klant in dezen niet van zijn verplichting. Remani aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andersoortige gevolgen van onoordeelkundig(e) en/of te snelle ingebruikname en/of bewerking van genoemde oppervlakten.

18.7. De Klant draagt er zorg voor dat Remani haar werkzaamheden kan uitvoeren in een veilige en volledig, ook met materieel, toegankelijke omgeving. Het leeg- en inruimen en/of vrijmaken van de ruimte(n) en/of oppervlakten waarop of waaraan Remani haar werkzaamheden dient uit te voeren, is een taak van de Klant.

Artikel 19 Omvang en uitvoering van het werk

19.1. Tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen, is in het werk en in de prijs van het werk niet begrepen: – alle gebruiks- en verbruikskosten van water, gas en elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;

– alle kosten in verband met de verwijdering en/of reiniging van verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater;

– alle kosten in verband met het opslaan en/of afvoeren van materialen, bouwstoffen en/of afval;

– grond-, graaf- en/of sloopwerk, het verwijderen of herstellen van bestratingen en beplantingen en/of infrastructurele voorzieningen;

– alle kosten in verband met het opsporen van en in- en/of uitgraven van aanwezige kabels, leidingen of funderingen;

– de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, steiger-, herstel- of ander bouwkundig werk;

– de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken. 19.2. Tenzij uitdrukkelijk anders met de Klant overeengekomen, is Remani bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren onder door Remani met deze derde overeen te komen voorwaarden. 19.3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van Remani, zoals pompen, installaties, gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats. 19.4. Wanneer de Klant zijn verplichtingen uit hoorde van de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet (tijdig) nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de Klant alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van Remani dit toelaat. De Klant is aansprakelijk voor alle voor Remani uit de vertraging voortvloeiende Directe en Indirecte Schade, zoals gedefinieerd in artikel 1.

Artikel 20 Technische voorzieningen

20.1. Tenzij schriftelijk/per e-mail anders is overeengekomen, draagt de Klant er zorg voor dat Remani en/of door haar ingeschakelde onderaannemers de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat Remani en/of door haar ingeschakelde onderaannemers bij de uitvoering van de werkzaamheden op kosten van de Klant de beschikking krijgen over de benodigde voorzieningen, waaronder in elk geval:

– de benodigde aansluitingen voor het gebruik van elektriciteit en aardelektrodes van voldoende capaciteit;

– de beschikbaarheid van voldoende water (op maximaal 10 meter van de plaats(en) waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd) en lozingspunten voor het gebruikte water (op maximaal 10 meter van de plaats(en) waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd) zonder hindernissen/obstakels.

Artikel 21 Meer- en minderwerk

21.1. De Klant heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijzigingen op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk/per e-mail is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht/per e-mail laat onverlet de aanspraken van de Klant op de uitvoering, respectievelijk van Remani op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.

21.2. Remani heeft in elk geval het recht de kosten aan de Klant in rekening te brengen, ontstaan uit de volgende oorzaken: a. wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten schuld van Remani dienen te worden gewijzigd of niet normaal en zonder onderbreking kunnen geschieden.

b. wanneer er sprake is van niet aan Remani toerekenbare onduidelijkheden in – of wijzigingen van – de offerte-aanvraag, de opdracht, het bestek, het ontwerp en/of van detailleringen en/of specificaties. d. wanneer er sprake is van door de Klant aan Remani verstrekte informatie die niet overeenstemt met de werkelijkheid.

21.3. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek; b. de aan Remani verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden of oppervlakten met meer dan 10% wordt afgeweken.

21.4. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 22 OPLEVERING VAN HET WERK 22.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. de Klant het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door de Klant in gebruik is genomen of is gestart met bewerking (waaronder in elk geval wordt verstaan het aanbrengen van stuc- en/of schilderwerk) daarvan. Neemt de Klant een deel van het werk in gebruik of bewerkt hij een deel daarvan dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. Remani schriftelijk aan de Klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de Klant niet binnen 14 dagen na deze mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; d. de Klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan. 22.2. Keurt de Klant het werk niet goed dan is hij verplicht onder opgave van alle redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Remani. Een en ander met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald.

22.3. De Klant is verplicht het werk na gereedkomen daarvan nauwkeurig te (doen) onderzoeken. Eventuele klachten over uiterlijk zichtbare gebreken en afwijkingen in lengte, breedte, dikte, oppervlakte of kleurstelling buiten de in de branche gebruikelijke toleranties, dienen terstond na gereedkomen aan Remani schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten. Eventuele klachten over niet onmiddellijk zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na het moment waarop deze redelijkerwijs aan de Klant kenbaar zijn of behoren te zijn, doch in elk geval binnen drie maanden na gereedkoming, door de Klant (en door de Consument binnen bekwame tijd in de zin van artikel 7:23 lid 1 BW) schriftelijk/per e-mail aan Remani te worden kenbaar gemaakt, zulks evenzeer op straffe van verval van rechten en alles onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Voorwaarden.

22.4. Keurt de wederpartij het werk niet goed dan zal hij Remani in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

ARTIKEL 23 GARANTIE 23.1. Remani staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Tijdens die periode staat Remani in voor de deugdelijkheid van het gebruikte materiaal, mits zij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat het gebruikte materiaal niet deugdelijk is, zal Remani dit herstellen of vervangen. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van oppervlakten (vloeren en/of muren) dan staat Remani voor de in de hiervoor genoemde periode van zes maanden in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Remani de keuze maken of zij: – de bewerking opnieuw uitvoert; – het gebrek herstelt; – de Klant crediteert voor een evenredig deel van de factuur. 23.2. De Klant moet Remani in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen, een defect of gebrekkig (onder)deel te vervangen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren. Artikel 8.2 is op de uitvoering van onder deze garantie vallende werkzaamheden van overeenkomstige toepassing.

23.3. De wederpartij kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Remani heeft voldaan. 23.4. Geen garantie wordt gegeven: a. zodra gebreken het gevolg zijn van: – verwering of normale slijtage; – onoordeelkundig gebruik of gebruik en/of (de)montage in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie/instructies; – niet of onjuist uitgevoerd onderhoud of reiniging;

– onjuiste en/of voortijdige bewerking (o.a. stuc- en schilderwerk); – installatie, (de)montage, wijziging, reparatie of onderhoud door derden; – bouwkundige constructies; – veranderingen in bouwkundige constructies die een gevolg zijn van het door de wederpartij of een derde niet op de juiste wijze uitvoeren van werkzaamheden en/of het gebruik van voor het doel ongeschikte materialen; – verschillen in lengte, breedte, dikte of oppervlakte alsmede kleurverschillen en/of glansverlies binnen de gebruikelijke toleranties; 23.5. Door het herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.

Scroll naar boven